صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 

• دکتر كامران اعتماد مقدم
سازمان مديريت صنعتي
• دکتر کامبيز بديع
مركز تحقيقات مخابرات ايران
• دکتر شهرام جمالي
دانشگاه محقق اردبيلي
• دکتر جعفر حبيبي
دانشگاه صنعت شريف
• دکتر مهدي دهقان
دانشگاه صنعتي امير کبير
 
• دکتر صفوی
دانشگاه صنعتي امير کبير
 
• دکتر احمد عبداله زاده بارفروش
دانشگاه صنعتي امير کبير
 
• دکترمحسن کاهاني
دانشگاه فردوسي مشهد
 
• دکتر نوراله کثيري
دانشگاه علم وصنعت ايران
 
• دکتر كمال محامدپور
ستاد فناوري اطلاعات و ارتباطات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري
 
• دکتر ناصر مزيني
دانشگاه علم و صنعت ايران
 
• دکتر نصراله مقدم چرکري
دانشگاه تربيت مدرس
 
• دکتر سید مصطفی صفوی همامی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
• دکتر مهرداد کازرونی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 
•دکتر محمودرضا دلاور
دانشگاه تهران
 
• دکتر علی رجب زاده
دانشگاه تربیت مدرس
 
•دکتر علیرضا حسن زاده
دانشگاه تربیت مدرس
 
• دکتر حسین بوبرشاد
دانشگاه تهران
 
• مهندس مهکام کاهکش
شرکت انتقال گاز ایران
 
•دکتر حسن حقیقی
دانشگاه شهید بهشتی
 
• دکتر احمد افشار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 
• مهندس حمیدرضا ناصری
عضو کمیته علمی سازمان مدیریت اطلاعات ایران